Kari Tsutsumi
Secretary, Board of DIrectors

Kari Tsutsumi